avangard-pressa.ru

Бекітілген кестеге сӘйкес курс бойынша сабаҚ кестесі - Педагогика

Апта № Аудиториялық сабақтар сағаттары Аралық бақылау Дәріс Практикалық №1 №1 №2 №2 №3 №3 №4 №4 №5 №5 №6 №6 №7 №7 1-аралық бақылау №8 №8 №9 №9 №10 №10 №11 №11 №12 №12 №13 №13 №14 №14 №15 №15 2 – аралық бақылау

ОҚЫТУДЫҢ КРЕДИТТІК ТЕХНОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША

Студенттердің білімдерін бағалау шкаласы

(бір пайызға бір балл сәйкес келеді )

Баға Әріптік эквивалент Рейтингтік балл пайызбен (%) Балмен Өте жақсы А А - 95 – 100 90 – 94 3,67 Жақсы В + В В - 85 – 89 80 – 84 75 – 79 3,33 3,0 2,67 Қанағаттанарлық С+ С С- Д+ Д 70 – 74 65 – 69 60 – 64 55 – 59 50 – 54 2,33 2,0 1,67 1,33 1,0 Қанағаттанарлықсыз Ғ 0 - 49

Пәннің мазмұны

№ Модуль және модульдің мазмұны Дәріс Прак. Бақылау түрі Бірінші модуль. Модульдің атауы.«Қазақ тіл білімі салаларының құрылымдық жүйесіндегі кәсіби бағыт» 1. Дәріс 1.1.Кәсіби бағыт және фонетикалық заңдылықтар. 1.2.Кәсіби бағыт және интоннациялық заңдылықтар. 1.3.Кәсіби бағыт және морфонологиялық заңдылықтар. 1.4.Кәсіби бағыт және лексикалық заңдылықтар. 1.5.Кәсіби бағыт және грамматикалық заңдылықтар. 2.Практикалық сабақ 2.1.Қазақ тілінің артикуляциалық базасы және онетикалық ережелер. 2.2.Сөз мағыналарының лексика семантикалық жүйесі. 2.3.Сөздердің морфологиялық құрамы. 2.4.Сөздердің синтагматикалық байланысу жолдары. 2.5.Қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттар. Бақылау жұмысы №1 (мәнжазба) Бірінші модуль бойынша барлығы Екінші модуль. Модульдің атауы.«Мұғалімнің кәсіби біліктілігі» 1. Дәріс 1.1.Кәсіби бағыт және стилистикалық заңдылықтар 1.2.Сөз мәдениеті заңдылықтарының кәсіби қазақ тілінде алатын орны 1.3.Антропоөзекті лингвистиканың кәсіби қазақ тілінде алатын орны 1.4.Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімінің кәсіби біліктілігі және оның психологиялық қырлары 1.5.Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімінің кәсіби біліктілігі және оның педагогикалық қырлары 2.Практикалық сабақ 2.1.Тілдің әлеуметтік мәні 2.2.Гендерлік лингвистика және тіл бірліктерін қолданудың адам тегіне қатысты жақтары 2.3.Кәсіби қазақ тілінің терминдік қоры 2.4.Коммуникативтік лингвистика және тілдік бірліктердің қатысымдық қызметі. 2.5.Сөйлеу және оған тән ерекшеліктер Бақылау жұмысы №2 (мәнжазба) Екінші модуль бойынша барлығы Үшінші модуль. Модульдің атауы.«Мұғалімнің тұлғалық мәдениеті және кәсіби шеберлігі» Дәріс 3.1.Мұғалімнің тұлғалық мәдениеті 3.2.Қазақ тілін оқыту жүйесіндегі дәстүрлі әдістер 3.3.Инновациялық әдістер, жаңа технологиялар, олардың теориясы мен методологиясы 3.4.Кәсіби терминдер жүйесі 3.5.Қазақ тілін кәсіби оқытуда меңгерілетін құзыреттіліктер 1. Практикалық сабақтар 3.1.Сөйлеу және оған тән ерекшеліктер 3.2.Сөйлеу этикеті 3.3.Мұғалімнің сөйлеу этикасы 3.4.Оқыту жүйесіндегі жаңа технологиярдың кәсіби қазақ тілінде алатын орны. Бақылау жұмысы № 3 (мәнжазба) Үшінші модуль бойынша барлығы

Ұсынылған әдебиеттер тізімі:

1. Алдашева А. «Іскери қазақ тілі». – Алматы: Санат, 2008. - 150 б.

2. Дүйсенбекова Л. «Іс-қағаздарын жүргізу». – Алматы: Ана тілі, 2001. - 148 б.

3. Аяпова Т.Т., Күзекова З.С. «Қазақ тілі». –Алматы: Білім, 2002. - 310 б.

4. Камешева Г., Мұқанова Г. «Қазақ тілі» (Іскери қарым-қатынас үшін). – Астана: Санат, 2004. - 142 б.

5. Зейнулина А. Ф., Балпанов Н.М. Іскери- кәсіби қазақ тілі. - Павлодар, 2007. -265б.

6. Ақанова Д.Х., Алдашева А.М.,Ахметжанова З.Қ., Қалдашева Қ.Қ., Сүлейменова Э.Д. «Ресми-іскери қазақ тілі». - Алматы: Ғылым, 2006. - 148 б.

7. Мұхаммадиева Н.Қ. «Кәсіби қазақ тілі». - Алматы: Білім, 2003. - 210 б.

8. Шадыкенова Н.К. «Контрольно-тренировочное упражнение на уроках казахского языка». - Алматы: Қайнар, 1997. - 158 б.

9. Қожабаева Х. «Кәсіби қазақ тілі». - Астана: Фолиант, 2010. - 304 б.

ПӘННІҢ ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

(2014-2015 оқу жылы)

Кафедра Қазақ тілі теориясы және оқыту технологиясы

Пән Кәсіби қазақ тілі

Тьютор ф.ғ.к., АӨМУ доценті Макешова Ж.

Студент саны 10

Кредит саны 2

№ Шифр (библ) Авторы, әдебиет аты, шыққан жылы Саны Кітапхана дағы саны Кафедра дағы саны Электронды нұсқасы Жалпы қамтылу деңгейі НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР Алдашева А. «Іскери қазақ тілі». – Алматы: Санат, 2008. - 150 б. 100% Дүйсенбекова Л. «Іс-қағаздарын жүргізу». – Алматы: Ана тілі, 2001. - 148 б. 100% Аяпова Т.Т., Күзекова З.С. «Қазақ тілі». –Алматы: Білім, 2002. - 310 б. 100% Камешева Г., Мұқанова Г. «Қазақ тілі» (Іскери қарым-қатынас үшін). – Астана: Санат, 2004. - 142 б. 100% Зейнулина А.Ф., Балпанов Н.М. Іскери- кәсіби қазақ тілі. - Павлодар, 2007. - 265 б. 100% Ақанова Д.Х., Алдашева А.М.,Ахметжанова З.Қ., Қалдашева Қ.Қ., Сүлейменова Э.Д. «Ресми-іскери қазақ тілі». - Алматы: Ғылым, 2006. - 148 б. 100% Мұхаммадиева Н.Қ. «Кәсіби қазақ тілі». - Алматы: Білім, 2003. - 210 б. 100% Шадыкенова Н.К. «Контрольно-тренировочное упражнение на уроках казахского языка». - Алматы: Қайнар, 1997. -158 б. 4% Қожабаева Х. «Кәсіби қазақ тілі», Астана: Фолиант, 2010. - 304 б. 100%